สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว click
ขอบเขตงาน click