ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อระบบติดตามตัวสัตว์ สัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว click
ราคากลาง แบบ บก 06 click
รายละเอียดครุภัณฑ์ click