ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

15/07/2019 0048/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0110 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
ฝ่าย : ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการจัดการเอกสาร งานธุรการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
2. ผ่านการทดสอบภาาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยมีเกณฑ์คะแนนตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
CUTEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่รับสมัคร
1ตำแหน่ง
15/07/2019 0047/2562
รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน อสส. สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0099 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์
1ตำแหน่ง
11/07/2019 0002/2562
เปิดรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1749 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : งานวิจัย ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ ชีววิทยา และมีทักษาะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1ตำแหน่ง
17/06/2019 0044/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2
-  ตำแหน่ง : 0094 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายวิจัย ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการระบบสืบพันธ์ุ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพอสุจิ การเลี้ยง เซลล์
1ตำแหน่ง
14/06/2019 0005/2562
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 330 บาท/วัน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
27/05/2019 0015/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1342 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสัตวแพทย์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
-  ตำแหน่ง : 1240 - พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
- มีความสามารถในการควบคุมบังคับเลี้ยงช้างได้
- มีหนังสือผ่านงานการควบคุมบังคับช้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
-  ตำแหน่ง : 1231 - พนักงานบำรุงสัตว์ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
- มีความสามารถในการควบคุมบังคับเลี้ยงช้างได้
- มีหนังสือผ่านงานการควบคุมบังคับช้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
3ตำแหน่ง