โครงสร้างบุคลากรอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อนุพงษ์ อนนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สุภาภรณ์ จันทร์บาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อุฬาริกา กองพรหม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

มนตรา ฐานโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นายธราดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

หัวหน้าฝ่ายให้การศึกษา

ธงชัย บุญพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

ศรีศักดิ์ สุขชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

ขนิษฐา ภวภูตานนท์ ณ.มหาสารคาม

หัวหน้างานธุรการ

รุจิรา คงถาวร

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

เพียรสุก อินทิปัญญา

หัวหน้างานภูมิทัศน์

ธนิดา ชูแก้ว

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ครรชิต รุ่งเรือง

หัวหน้างานช่างไฟฟ้า ช่างกลและอิเล็คทรอนิค

ศุภกร ตันติธัญวุฒิ

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้อยคลาน

เจษฏา แถวเนิน

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อรสา ศรีกุล

หัวหน้างานการเงิน

มีโชค กาญจนดิษฐ์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

สมชาย ส่งเสริม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รมิดา เสนโสพิศ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วริศรา ยานนาวา

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล

โสมวรรณ อนันต์เดชกิติสุข

หัวหน้างานการตลาด