ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกรงเลี้ยงเสือลายเมฆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว click
ราคากลาง แบบ บก 01 click
รายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) click
ประมาณราคา click
แบบ click
สรุปโครงสร้าง click
งวดงาน click