ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บนำ้ใต้ดิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคา เอกสารประกาศ click
ข้อกำหนดและเงื่อนไข click
งวดงาน click
สรุปโครงสร้าง click
ราคากลาง แบบ บก 01 click
ประมาณาราคา click