สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click
รายงานขอบข่ายงาน(TOR) click
สรุปโครงสร้าง click
งวดงาน click
ใบประมาณราคา click
แบบฟอร์มคะแนนพิจาณา click
แบบ click