สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารประกาศประกวดราคา click
รายงานขอบข่ายงาน(TOR) click
สรุปโครงสร้าง click
แบบ click
แบบ บก01 click
งวดงาน click
ใบประมาณราคา click