สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารประกาศประกวดราคา click
รายละเอียดขอบข่ายงาน click
ราคากลาง บก.06 click
งบประมาณสัตว์ที่ได้รับ click