สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารประกาศประกวดราคา click
รายละเอียดขอบข่ายงาน click
แบบ บก.06 click
สรุปงบประมาณค่าอาหารสัตว์ click