KHAO KHEOW OPEN ZOO ALWAYS PROVIDES SPECIAL COURSES FOR SCHOOLS AND INSTITUTIONS

ระเบียบและข้อปฏิบัติ

 

  • เป็นโรงเรียนรัฐบาลในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบตามหลักเกณฑ์จากทางสวนสัตว์เท่านั้น

  • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทางสวนสัตว์ขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม " โครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ป่า ” โดยเลือกสัตว์ป่า 1 ชนิด และบริจาคเงินเป็นค่าอาหารสัตว์ป่าคนละ 1 บาท หรือแล้วแต่ความศรัทธาของโรงเรียน โดยสมัครเข้าร่วมในนามโรงเรียน

  • เมื่อทางโรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการแล้ว จึงขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการมายังสวนสัตว์ เพื่อจัดเก็บเป็นระเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมต่อไป

 

การเข้าร่วมโครงการ

 

  • โครงการนี้เป็นบริการของรัฐบาล ที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงช่วงชั้นที่1,2,3

  • การเรียนรู้แบบครบหลักสูตร ทางโรงเรียนจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้ ได้แก่ วิทยากรที่คอยแนะนำและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

  • ในกรณีที่เรียนรู้แบบไม่ครบหลักสูตรจะไม่ได้จัดอาหารให้ แต่จะมีการจัดวิทยากรในการเรียนการสอนให้

 เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
แบบการเรียนรู้ในสวนสัตว์ click
เอกสารเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้ (DOC) click