โครงสร้างบุคลากรณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อนุพงษ์ อนนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อุฬาริกา กองพรหม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สุภาภรณ์ จันทร์บาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

มนตรา ฐานโพธิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

ศรีศักดิ์ สุขชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

ชัยณรงค์ ปั่นคง

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

ขนิษฐา ภวภูตานนท์ ณ.มหาสารคาม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สมชาย ส่งเสริม

หัวหน้างานการตลาดฯ รักษาการหัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจ และสารสนเทศ

อรสา ศรีกุล

หัวหน้างานการเงิน

รุจิรา คงถาวร

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

ธนิดา ชูแก้ว

หัวหน้างานบัญชี

รมิดา เสนโสพิศ

หัวหน้างานดิจิทัลฯ

วริศรา ยานนาวา

หัวหน้างานรายได้ฯ

ศุภกร ตันติธัญวุฒิ

หัวหน้างานสัตว์เลี้อยคลาน

เจษฏา แถวเนิน

หัวหน้างานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นุกูล ปั่นคง

หัวหน้างานสัตว์ปีก

อันญาดา ดุลฤทธิ์เดช

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

ธวัช เกตุสมบูรณ์

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์

มีโชค กาญจนดิษฐ์

หัวหน้างานภูมิทัศน์

วัลภา งามสม

หัวหน้างานสื่อการเรียนรู้

ปัทมา นาคปรารภ

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้

ปิติ หงษ์แก้ว

หัวหน้างานวิชาการ

ดวงแข สุขประเสริฐ

หัวหน้างานอนุรักษ์

วิษณุ แตงอ่อน

หัวหน้างานพัฒนากายภาพ

อุมาพร ใหม่แก้ว

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์

เพียรสุก อินทิปัญญา

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

ครรชิต รุ่งเรือง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

โสมวรรณ อนันต์เดชกิติสุข

หัวหน้างานบริหารโครงการ